Fila

Fila Inline Skates Schaatsen en Accessoires

Veel mensen zijn bekend met het merk Fila van kleding en sportschoenen. Niet iedereen is er echter van op de hoogte dat Fila ook een ruime collectie aan heeft met Inline Skates, Rolschaatsen en Schaatsen.

naar de producten van Fila 

 

M.G.M. S.P.A. is eigenlijk een van de belangrijkste spelers in de inline skate- en outdoorschoenenindustrie. Het bedrijf is ontworpen om maximale flexibiliteit te hebben en zich aan te passen aan alle verschillende situaties van de evoluerende markt. Er wordt maximale aandacht besteed aan het R&D-proces, daarom is M.G.M. S.P.A. wordt erkend als een van de meest innovatieve bedrijven in de sportindustrie. Door de jaren heen nam Fila Skates een leidende positie in verschillende landen, met specifieke verwijzing naar prestaties en raceproductcategorieën. De introductie van verschillende gepatenteerde technologieën leidde Fila Skates naar een leidende positie op de wereldwijde markt voor inline skates. Bij onze productiecontrole gebruiken we een Total Quality Inspection System, dat gedurende het hele proces wordt uitgevoerd. Dit systeem garandeert dat alle aan onze klanten geleverde goederen onze kwaliteitsnormen respecteren.

Het merk Fila Skates is strikt verbonden met het concept van hoogwaardige producten. Het is bedoeld voor ontwikkelde en niet-professionele consumenten die op zoek zijn naar skates van hoge kwaliteit omdat het als zeer technisch wordt ervaren. Het succes van Fila Skates is ook te danken aan de introductie op de markt van vele innovaties en gepatenteerde technologieën, die de skate-stand van zaken veranderen, zowel in de inline als in het schaatsscenario.

Een recenter scenario is de gemeenschap, die elke dag groter en groter wordt!

Fila Skates is een grote familie dat passie, ideeën en betrokkenheid deelt.

Fila Skates is tegelijkertijd het waardevolle erfgoed van een wereldwijd gefinancierd merk, FILA, en de uitdrukking van een geconsolideerde en specifieke knowhow ontwikkeld door de licentiehouder zelf.

Daarom is onze missie vooral het samensmelten van dergelijke aspecten om een ​​meer en meer technisch en comfortabel product te ontwikkelen dat overeenkomt met de prestatienormen, de huidige limieten op het gebied van innovatie overwint en merkbekendheid overal ter wereld van de grond komt.

Skaten met FILA skates brengt je nu naar een grote community. Deel uitmaken van deze community betekent ook een eigen bijdrage leveren aan productontwikkeling, ideeën, opmerkingen, suggesties delen. Maar het betekent ook plezier hebben, inspiratie opdoen van Fila-atleten en genieten van het enthousiasme.

Races, stadsverkenning, freeskate-evolutie, fitness- en recreatieve momenten, damesstijl, normen voor hockey en figuur veeleisend, junior-explosie, verhuurprojecten: dit en nog veel meer is Fila Skates.

Doe mee en geniet!

 

M.G.M. S.P.A. is actually one of the primary players in the Inline Skate and Outdoor Shoes industry. The company is designed to have the maximum flexibility and adapt to all the different situations of the evolving market. Maximum attention is given to the R&D process, therefore M.G.M. S.P.A. is recognized as one of the most innovative companies in sport industry. Along the years Fila Skates took a leading position in several countries, with specific reference to performance and race product categories. The introduction of several patented technologies led Fila Skates to a leading position in the worldwide Inline Skates market. In our production control, we use a Total Quality Inspection System, performed through the whole process. This system guarantees that all the goods delivered to our customers respect our quality standards.

Fila Skates brand is strictly connected to the concept of high performance products. It is targeted to evolved pro and non-pro consumers looking for high quality skates as it is perceived as highly technical. The success of Fila Skates is also due to the introduction in the market of many innovations and patented technologies, which are changing the skating state of the art, both in the inline, as well as in the ice skates scenario.

A more recent scenario is the community, becoming every day bigger and bigger!

Fila Skates is a big family sharing passion, ideas and committment.

Fila Skates is at the same time the precious heritage of a worldwide funded brand, FILA, and the expression of a consolidated and specific know-how developed by the licensee itself. 

Therefore, our mission is mainly the fusion of such aspects in order to develop a more and more technical and comfortable product, matching up with performance standards, overcoming current limits in terms of innovation and making brand awareness take off all over the world.

Skating with FILA skates, takes you now to a big community. Be part of this community means also give one's own contribution to product development, sharing ideas, comments, suggestions. But it means also have fun, take inspiration from Fila athletes and enjoy the enthusiasm. 

Races, urban exploration, freeskate evolution, fitness and recreational moments, women's style, hockey&figure demanding standards, junior explosion, rental projects: this and much more is Fila Skates.  

Join & enjoy!